Nhà báo, người dẫn chương trình tọa đàm đài phát thanh Dennis Prager đã có bài phân tích về lý do phe cánh tả đàn áp tự do ngôn luận đăng trên Real Clear Politics. Dưới đây là phần tóm tắt nội dung bài viết của ông.