Những cái “đừng” dưới đây, sẽ giúp mỗi chúng ta cũng đều nên suy nghĩ.