- Ngày đầu tiêm vắc xin lưu động ở TP. HCM

- Quảng Nam yêu cầu Sở Y tế kiểm điểm việc tiêm vắcxin