Năm Dậu cúm gia cầm, năm Hợi tả lợn, năm Tý chưa tới dịch hạch đã phát lộ