Mỹ-Trung dọn đường cho vòng đàm phán thương mại tiếp theo