Một niệm sắc dục khởi lên, lập tức chiêu mời yêu ma đến