Lắng đọng đêm về số 613: Nghệ thuật hoàn hảo xuất phát từ nội tâm thuần tịnh