Tri kỷ trong đời, tìm được một người cũng là quá đủ.