Cuộc đời mỗi người trưởng thành dường như được định nghĩa bằng công việc họ đang làm. Có lẽ mọi người đều đã từng tự hỏi: Điều gì thúc đẩy chúng ta thức dậy làm việc mỗi ngày?