Làm thế nào để gắn kết được người dân Mỹ lại với nhau trong những giai đoạn khó khăn này? Nhà báo, nhà bình luận Jackie Gingrich Cushman, đã đưa ra góc nhìn về cách làm thế nào để thay đổi tư duy tích cực hơn, đối với những vấn đề của nước Mỹ hiện nay,

Sau đây là bài viết của bà trên The Epoch Times.