Không thông đồng - Không cản trở, No Collusion - No Obstruction!

Không thông đồng - Không cản trở, No Collusion - No Obstruction!