Vào tháng 10 năm 2017, Tổng thống Trump tuyên bố cuộc khủng hoảng lạm dụng thuốc đang ở tình trạng báo động toàn quốc. Kể từ đó, Chính quyền Trump đã áp dụng cách biện pháp toàn diện đối với nạn dịch này, thực hiện một loạt các hành động đặc biệt nhằm ngăn chặn khủng hoảng, theo đúng cam kết của Tổng thống.