Ít ai biết Tây Thi không chỉ sắc nước hương trời mà còn có một tấm lòng đại nghĩa hiếm có