Hồng Kông: Ma quỷ đã chiếm cứ linh hồn của những viên cảnh sát