Không phải nấm, không phải trứng côn trùng... Loài hoa ấy thực sự tồn tại và hiện hữu trên thế gian. Điều gì minh chứng cho sự khác biệt và loài hoa mang đến thông điệp gì cho nhân thế?