Hồ sơ về Lý Bằng, ‘kẻ đồ tể’ trong vụ thảm sát Thiên An Môn