Ad will display in 09 seconds

Họ là những người đã từng thờ ơ với chính trị, nhưng bây giờ họ phải bước ra vì mất đi tự do