Gần 1/3 số người biểu tình bị bắt giữ ở Hồng Kông đều dưới 18 tuổi