Tin chuyên đề:

Đi theo đường lối tả khuynh, ông Tập muốn thực sự muốn gì?