Phật vốn từ bi, chẳng trách tội con người. Đáng sợ nhất là kết cục dành cho những ai chẳng tin vào sự tồn tại của Thần Phật, chỉ vì một chút lợi cỏn con mà chẳng từ thủ đoạn, khi kiếp số tới thì phải bồi hoàn trong thống khổ.