Tục ngữ có câu: "Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn".