Đại Kỷ Nguyên TV 11/7: Paris biến kênh nước thải thành hồ bơi cho dân 'giải nhiệt'

Đại Kỷ Nguyên TV 11/7: Paris biến kênh nước thải thành hồ bơi cho dân 'giải nhiệt'