Quy tắc Festinger nổi tiếng nói với chúng ta rằng: Những chuyện xảy ra với bạn trong cuộc sống có 10% được tạo thành do yếu tố khách quan, 90% còn lại được tạo thành do cách bạn phản ứng với những gì đã xảy ra.

Bạn chọn thái độ sống như thế nào, sẽ quyết định cuộc đời của bạn như thế.