Tâm linh là tiêu chuẩn chính xác nhất để đánh giá nhân phẩm và đạo đức của một người.