Chính quyền Trump đã nhận được danh sách quan chức đàn áp Pháp Luân Công