Câu chuyện niềm tin ở Mỹ và Nhật: Còn Việt Nam thì sao?