Đạo luật Bước đầu đưa ra các cải cách hợp lý để làm cho hệ thống tư pháp của nước Mỹ công bằng hơn và giúp các tù nhân thành công trong việc tái hòa nhập xã hội. Tổng thống Trump cam kết tiếp tục triển khai thực hiện các công việc dựa trên thành công của đạo luật này.