Báo Pháp nói về tâm bệnh lớn nhất của Tập Cận Bình