Tam Quốc Chí là pho sách sử ghi chép về thời kỳ Tam Quốc, đồng thời cũng là cuốn sử ký nằm trong “Tiền Tứ Sử” được đánh giá cao trong “Nhị Thập Tứ Sử”. Giá trị lịch sử, giá trị văn hiến, giá trị văn học của Tam Quốc Chí là điều không gì sánh được. Cũng nhờ cuốn sách ấy, mà rất nhiều tác phẩm và tiểu thuyết lịch sử được ra đời, trong đó có Tam Quốc Diễn Nghĩa và Tam Quốc Chí Bình Thoại.