Mỗi quốc gia có một phong tục tập quán riêng, vì thế cách đón năm mới ở mỗi nơi cũng mỗi khác.