Trong Binh pháp, Tôn Tử cho rằng: “Không đánh mà khuất phục được quân địch” chính là cảnh giới cao nhất của việc dụng binh. Trong lịch sử, những người đạt đến cảnh giới này không nhiều, đều là các mưu sỹ thần cơ diệu toán như Phạm Lãi, Gia Cát Lượng, Hàn Tín… Rất nhiều người trong số đó sử dụng âm nhạc để đạt được “Không đánh mà khuất phục được quân địch”.