Đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca là tôn giả Mục Kiền Liên từng lạc vào một không gian rất xa xôi, suýt chút nữa đã không trở về được. Câu chuyện này được ghi chép trong “Đại trí độ luận” quyển thứ 10 và “Đại bảo tích kinh” quyển 10. 

Một ngày, Đức Phật Thích Ca giảng Pháp ở tinh xá Trúc Lâm. Lúc ấy, tôn giả Mục Kiền Liên mặc dù đang ngồi trong thiền thất nhưng vẫn thấy lời giảng của thế tôn vang lên như sấm động. Mục Kiền Liên rất lấy làm kinh ngạc, vì sao ở khoảng cách xa xôi như thế mà ông vẫn có thể nghe được thế tôn giảng Pháp? Vậy rốt cuộc Pháp âm của thế tôn có thể đi được bao xa, liệu có thể truyền khắp thế giới mười phương chăng?

Tôn giả Mục Kiền Liên bèn dùng thần thông bay vọt lên không trung, trong nháy mắt đã đến Thiên giới Đao Lợi trên đỉnh núi Tu Di. Ở đó, ông thấy Pháp âm của thế tôn vẫn văng vẳng bên tai.

Mục Kiền Liên lại tiếp tục bay, đến Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, rồi lại đến Đông Thắng Thần Châu, Bắc Câu Lư Châu, qua khắp cả bốn châu lớn trong tam thiên đại thiên thế giới mà âm thanh của thế tôn vẫn rất rõ ràng vang vọng.

Lần này Mục Kiền Liên nhằm hướng phía tây của thế giới Ta Bà bay đi, vượt qua 99 Phật thổ hằng hà sa số, rồi đến một thiên quốc rực rỡ ánh vàng kim. Đó là thế giới Quang Minh Phiên của vị Pháp Vương tên là Quang Minh Vương Như Lai. Khi đó Phật Quang Minh Vương đang thuyết Pháp cho các Bồ Tát và chúng sinh. Trong thiên quốc ấy, Phật thân cao 40 dặm, Bồ Tát thân cao 20 dặm.

Tôn giả Mục Kiền Liên ngồi nghỉ trên một ngọn núi vàng, bỗng thấy có tiếng nói ầm ầm như sấm động: “Kỳ lạ quá, một con sâu nhỏ từ nơi nào lạc đến đây, lại còn ngồi trên miệng chiếc bát của chúng ta. Mà sao trên thân nó lại mặc áo cà sa vậy nhỉ?”.

Tôn giả Mục Kiền Liên nhìn quanh, thì ra ông đang đứng trên miệng chiếc bát của Bồ Tát. Miệng bát đó rộng như cả đại lộ, mà ông thì nhỏ bé như một con sâu.

Tôn giả Mục Kiền Liên bay lạc đến thế giới Quang Minh Phiên của vị Pháp Vương tên là Quang Minh Vương Như Lai. (Ảnh minh họa: youtube.com)

Mục Kiền Liên lại nghe thấy Phật Quang Minh Vương nói với các Bồ Tát rằng: “Chư vị chớ có nảy sinh tâm khinh mạn, đây là đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Ta Bà, chính là tôn giả Mục Kiền Liên thần thông quảng đại đó”.

Dứt lời, Phật Quang Minh Vương nói với Mục Kiền Liên: “Này tôn giả, sao không hiển hiện chút thần thông?”.

Thế là tôn giả đến trước tòa sen của Quang Minh Vương Như Lai, đảnh lễ Phật xong rồi lại đi quanh Phật bảy vòng, sau đó nhảy lên không trung.

Trong nháy mắt, Mục Kiền Liên biến mình thân cao 4000 vạn trượng (tương đương 120.000 km), phóng ra trăm ngàn ánh hào quang bảy sắc màu rực rỡ, trong mỗi luồng hào quang lại nở ra vô số hoa sen, trên mỗi đóa hoa là hình tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngồi đả tọa và thuyết giảng Phật Pháp.

Chứng kiến thụy tướng đột nhiên hiện ra này, các Bồ Tát trong thế giới Quang Minh Phiên không ngớt lời khen ngợi Mục Kiền Liên. Họ vô cùng ngạc nhiên hỏi: “Tôn giả Mục Kiền Liên, sao ngài lại đến thế giới chúng tôi?”.

Phật Quang Minh Vương Như Lai nói: “Là vì tôn giả muốn thử xem Pháp âm của Phật Thích Ca Mâu Ni có thể truyền được bao xa”.

Tiếp theo, Ngài nói với Mục Kiền Liên lúc này đã biến trở lại nguyên hình rằng: “Tôn giả không nên nghi hoặc như vậy, Pháp âm của Đức Thích Ca như Phật quang, vang thấu khắp hư không, truyền khắp Pháp giới”.

Mục Kiền Liên vô cùng hổ thẹn: “Là bởi con cuồng vọng nghi hoặc, vẫn cho rằng mình có thể dò ra rõ ràng được”.

Rồi tôn giả sám hối nói tiếp: “Con quả thực quá ngu muội, không biết Pháp âm của thế tôn là vô lượng vô biên. Hiện tại con đã mê lạc mất đường rồi, không phân biệt được phương hướng, hơn nữa sức cùng lực kiệt, con phải trở về thế nào đây?”.

“Tôn giả nếu muốn dựa vào Thần lực của mình trở về, e rằng phải trải qua bao nhiêu ức năm cũng không về được”, Phật Quang Minh Vương Như Lai nói. “Hơn nữa tôn giả vẫn chưa về thì Phật Thích Ca đã nhập Niết bàn rồi”.

“Vậy con phải làm thế nào?”, Mục Kiền Liên vô cùng sốt ruột hỏi lại.

“Tôn giả nên biết rằng, không phải nhờ thần thông của bản thân mình mà đến được nơi đây, mà là nhờ uy đức Pháp lực của Đức Thích Ca nên tôn giả mới đến được. Vậy nên, tôn giả hãy thỉnh cầu sư phụ gia trì thì mới có thể trở về, sư phụ của tôn giả hiện đang ở phương Đông”.

Thế là Mục Kiền Liên quay mặt sang hướng đông chí thành đảnh lễ, tụng niệm Thánh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni.

Nhờ Phật quang chiếu sáng, Mục Kiền Liên trong khoảnh khắc đã đến thế giới Ta Bà, trở về nơi Phật Thích Ca đang giảng Pháp. (Ảnh minh họa: medium.com)

Lúc này ở thế giới Ta Bà, Phật Thích Ca đã thấu tỏ rõ ràng, Ngài bèn phóng ra luồng ánh sáng tiếp dẫn Mục Kiền Liên. Nhờ Phật quang chiếu sáng, Mục Kiền Liên trong khoảnh khắc đã đến thế giới Ta Bà, trở về nơi Phật Thích Ca đang giảng Pháp.

Chúng ta đứng trên tinh cầu nhỏ bé là trái đất này, chỉ thấy bầu không gian mênh mông vô tận. Nhưng trong mắt Phật, khoảng cách xa xôi khó mà với tới được lại gần như gang tấc, chỉ một niệm là có thể hiện ra trước mắt.

Câu chuyện xuyên việt thời không nói trên được ghi chép trong các cổ thư Phật học, đã cho thấy Pháp lực và thần thông của những bậc chân tu. Đó là thứ năng lực siêu thường mà chỉ những người tu Phật với trí huệ và uy đức của mình mới có thể thể ngộ và chứng thực được.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Nhất Tâm biên dịch