Ba mươi năm trước Pháp hồng truyền
Để cho người tốt gặp nhân duyên
Cái Thiện nảy mầm trong thiên hạ
Tức thì cái Ác phải đảo điên

Có một trong nhiều cái ác kia
Cậy thần cậy thế ở ngôi Vua (*)
Vua hiền, Vua ác xưa nay có
Vua này bạo chúa cũng còn thua

Chỉ vì tật đố đến điên khùng
Mà nỡ dập vùi Pháp Luân Công
Quyết cản loài người đắc Đại Pháp
Nạn ấy, Trời xanh cũng động lòng

Đại Pháp khuyên người sống thiện lương
Sao không lấy đó để làm gương
Triệu người khỏi bệnh thân khoẻ mạnh
Pháp lý Thiên khung (**) đâu phải thường

Những kẻ vô thần nghĩ chẳng sâu
Bắt người tu Đạo phải khổ đau
Có biết: Trời xanh luôn có mắt
Ác giả, ác báo (***) trốn đi đâu?

Bức hại hôm nay vẫn chưa dừng
Loài quỷ hại người vẫn buông lung
Tạo bằng chứng giả để hành ác (****)
Tội này thiên lý ắt không dung!

Hơn trăm năm đánh cắp loài người
Mưu ma, chước quỷ quá đủ rồi
Thần đã xuống đây cứu nhân loại
Không bao giờ để Ác lên ngôi!

Khởi 07.05.2021
Hoàn thành 11.05.2021

(*) Chỉ Giang Trạch Dân, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – từ năm 1989 đến 2002 – Trong thời gian nắm quyền, xuất phát từ lòng đố kỵ, Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công – những người tốt, có đức tin vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cuộc bức hại vô nhân đạo này đã bị tòa án quốc tế và cả thế giới lên án và yêu cầu chấm dứt.
(**) Thiên khung có nghĩa là vũ trụ
(***) “Ác giả ác báo” ý nói là ai làm điều gì ác trước sau gì cũng bị quả báo
(****) ĐCSTQ dàn dựng làm giả vụ tự thiêu ở Thiên An Môn để lấy cớ đàn áp Pháp Luân Công.