Vùng Chân Thiện Nhẫn rọi ngày mai*
Bao kiếp nhân sinh giấc mộng dài.
Nguyên thủy một miền tâm hoán cốt;
Hồng hoang nhất niệm mệnh đà thay.
Chân Kinh vĩ diệu nguồn khai ngộ;
Đại Đạo vô hình mạch xuất lai.
Điệu múa thần tiên từ cửu Thượng,
Thiên đường hoa rộ cõi Như Lai.

FB Trần Thế Nhân

* Chân – Thiện – Nhẫn là nguyên lý chỉ đạo tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp, pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật gia. Ý nghĩa của bao kiếp nhân sinh khi mê mải trong lục đạo luân hồi là tu luyện để tựu thành sinh mệnh, thoát khỏi cõi mê tìm lại bản nguyên, cội nguồn bất diệt của sinh mệnh. Quý bạn hữu có thể tham khảo tại đây: https://vi.falundafa.org/