Ngộ ra ý nghĩa đời mình; Con xin trọn kiếp nhân sinh ơn Thầy!…

Con mang theo nghiệp vãng sanh
Bởi Tình – Danh – Lợi mà thành u mê
Mông lung chẳng biết đường về
Giữa thùng thuốc nhuộm bốn bề vô minh

Loài người trong chốn nhân sinh
Vì riêng lợi mình tàn hại lẫn nhau
Đạo đức trượt dốc càng mau 
Nhân tâm băng hoại, truy cầu thói hư

Kẻ tranh người đoạt vị tư
Dối gian, thủ đoạn chẳng từ điều chi
Tham lam, sắc dục, sân si
Nghiệp cuộn lấy nghiệp đen sì trời mây

[Thời Mạt Pháp chính là đây
Thế nhân hoàn nghiệp là ngày không xa]…

Một đêm con thấy sáng lòa
Chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” hiện ra ngời ngời
Trong mơ con đã thấy Người
Là Sư phụ với nụ cười từ bi

Chỉ đường chính đạo mà đi
Dạy con đạo lý, gia trì thiện tâm
Cấp cho con một Pháp Luân
Tâm tẩy tịnh, nghiệp trên thân thanh trừ

Lại trao cho cuốn Thiên thư
Dặn con “dĩ Pháp vi Sư” mỗi ngày
Vạn năm con đợi phút này
Cơ duyên ức kiếp đã bày tận nơi

Phật ân hạo đãng khắp trời
Đường con đi mãi có Người dõi trông
Hôm nay con trải tấm lòng
Điều trân quý nhất xuất trong niệm đầu:

Những mong báo đáp ân sâu
Chân tu xin nguyện trước sau một đời
Chắp tay hợp thập trước Người
Một lòng thành kính đắp bồi đức tin

Ngộ ra ý nghĩa đời mình
Con xin trọn kiếp nhân sinh ơn Thầy!…

Lê Tư
18.10.2021

Từ Khóa: