Năm 19 tuổi, đáp lời người hỏi bà về việc chồng con, Bà Triệu nói: “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người”.

Hán vong Trung Quốc hóa tam phân
Lữ Đại hung tàn diệt Cửu Chân(2)
Triệu Ẩu cờ giương cao phục quốc(3)
Tùng Sơn gươm sắc chiến vì dân(4)
Cưỡi voi dũng mãnh xông vào trận
Giáp vàng rực rỡ trước ba quân
Kính Hàn, Lục Dận còn kinh khiếp
Nghìn thu Triệu Lộc nức hương trầm(5)

07.2015/08.2021

Đông Quan
____________
(1)Triệu Thị Trinh (tên chữ Hán 趙氏貞) còn có tên Triệu Trinh Nương (趙貞娘), Bà Triệu (
婆趙), Triệu Ẩu (趙嫗) (225–248) đã khởi nghĩa chống lại ách đô hộ của nước Ngô.
(2)Thời bấy giờ nhà Đông Hán tan rã thành ban nước Ngụy, Thục và Ngô. Nước ta chịu sự cai trị của nước Ngô. Lữ Đại, thứ sử Giao Châu nổi tiếng tàn ác đã giết hại hàng vạn
người Giao Châu, nhất là ở quận Cửu Chân.
(3)Từ hai căn cứ núi vùng Nưa và Yên Định, bà cùng anh là Triệu Quốc Đạt đã dẫn quân
đánh chiếm quận lỵ Tư Phố nằm ở vị trí hữu ngạn sông Mã. Đây là căn cứ quân sự lớn
của quan quân nhà Đông Ngô trên đất Cửu Chân, thủ lĩnh giặc Ngô là Tiết Kính Hàn.
(4) Núi Tùng là nơi Triệu Thị Trinh anh dũng chiến đấu chống lại tướng Ngô là Lục Dận và anh dũng hy sinh.
(5)Triệu Lộc, Thanh Hóa là nơi có đền thờ nữ anh hùng.