Câu đối đền Ngọc Lâm có viết: “Đông hải chung anh, thiên vị Trưng triều sinh nữ tướng; Bắc nhung kinh phách, nhân ư Ngọc chử ngưỡng thần uy”. Nghĩa là: Nhân khí bể Đông, trời giúp nhà Trưng sinh nữ tướng; Kinh hồn giặc Bắc, người nơi bến Ngọc ngưỡng thần uy.

Thánh Thiên (1)

Kinh Môn sông núi cảnh thần tiên
Nàng Chủ tài ba tự thiếu niên (2)
Tinh thông võ nghệ, căm giặc Bắc (3)
Luyện rèn binh mã, đánh thành Liên (4)
Hán dùng Mã tặc chinh Nam Việt (5)
Vua phong Đại tướng, trấn thành Phiên (6)
Tử chiến quân thù trên bến Ngọc (7)
Để lại tên vàng hiệu Thánh Thiên.

Đông Quan
8/2015


  1. Thánh Thiên là tướng của Hai Bà Trưng. Thánh Thiên là thần hiệu đời sau phong tặng nữ anh hùng.
  2. Bà sinh ra ở Kinh Môn, nay thuộc về Hải Dương. Đền Ngọc Lâm là nơi thờ nữ anh hùng. Nàng Chủ là biệt danh của nữ anh hùng.
  3. Thời bấy giờ Nhà Hán đô hộ nước ta.
  4. Thành Liên Lâu (còn có tên là Luy Lâu, nay thuộc địa phận Thuận Thành, Bắc Ninh) nơi Tô Định – thái thú Giao Chỉ đóng trị sở.
  5. Nhà Hán sai Mã Viện, đại tướng tài giỏi cầm quân tái xâm lăng nước ta.
  6. Trưng Vương phong bà làm Đại tướng quân, trấn giữ Phiên Ngung thủ phủ quận Nam Hải (nay là Quảng Đông, Trung Quốc).
  7. Bến Ngọc Chử, Ngọc Lâm, Bắc Giang nơi bà chiến đấu kịch liệt với quân Hán và hy sinh.