Người khác tôn trọng bạn
Không phải bởi bạn tài
Chính họ mới là người
Giỏi giang và ưu tú!

Bởi người càng ưu tú
Càng trọng người, trọng đời
Biết chế ngự cái tôi
Bao dung và khiêm hạ

Sông sâu thường êm ả
Bậc trí huệ thâm trầm
Người dưỡng đức tu tâm
Biết “Tiên tha hậu ngã”… (*)

Vô Danh Cư Sỹ

(*) “Tiên tha hậu ngã”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp. Diễn giải ý tứ bề mặt là: Gặp bất kể sự tình gì thì cũng luôn nghĩ cho người khác trước (Tiên tha), nghĩ cho mình sau (hậu ngã)…