Mặt trời còn ngủ nướng
Mẹ đã dậy luyện công
Cho ngày đầy năng lượng
Hai tiếng đã nạp xong 

Rồi mẹ đến cơ quan
Hàng ngày lo công chuyện
Nhưng chẳng bữa nào quên
Bốn lần Phát Chính Niệm 

Công viên chiều mẹ xuống
Dạy người mới tập công 
Giúp ai chưa minh bạch
Chân tướng Pháp Luân Công

Tối mẹ song bàn đọc 
Bài giảng Chuyển Pháp Luân
Các đồng tu cùng học
Trường sắc đỏ chính thuần

Tranh của họa sỹ Dương Minh Lộc, học viên Pháp Luân Công tại Sài Gòn.

Chưa khuya chưa vội ngủ
Mẹ mở Kinh Văn coi
Còn bao điều chưa tỏ
Mẹ chia sẻ cùng tôi 

Ngày của mẹ thật bận
Làm ba việc chân tu
Là mỗi ngày tinh tấn
Để chính Pháp trợ Sư 

Ảnh: Tác giả cung cấp.

Con có được bản thể 
Nhờ ơn mẹ sinh thành
Trên đường tu Đại Pháp
Có mẹ luôn đồng hành! 

Lê Tư
18.10.2021