Đoàn Thị Lam Luyến

Tát cạn đầm lầy

(Kính tặng đương kim Tổng thống Hoa Kỳ: Donald Trump)

Không phải ngẫu nhiên Chúa chọn Ông
Tát cạn đầm lầy rất khổ công
Người Đại căn khí mới kham nổi  
Bầy đàn thuỷ quái quá là đông

Đất nước cờ hoa vốn tự do
Kỷ cương, Dân chủ dân ấm no
Ngờ đâu kẻ xấu thi nhau phá
Khiến toàn thế giới cũng âu lo

Bởi loài ma đỏ đã tràn sang
Gieo rắc hận thù với dối gian
Đạo đức, lương tri đều bại hoại
Như thể phẩm tiên rớt tay phàm

Nhân loại hôm nay tỉnh ngộ rồi
Ma quỷ đương nhiên sẽ tiêu đời
Đầm lầy sâu mấy cũng tát cạn
Chính nghĩa mai đây tất vãn hồi  

Người có lương tri đã thức thời
Giúp Trump dẹp loạn theo ý Trời
Chúa đã chọn ông và chọn bạn
Thời khắc thiêng liêng đã điểm rồi.

 Khởi ngày 07/12/2020
Sửa lại ngày 8/12/2020