(Tặng em gái Mỹ Duyên và Ngọc Anh )

Hồng Pháp (*) em cứ dửng dưng 
Khác tầng thứ, khiến vô cùng cách xa
Thời mạt lắm quỷ, nhiều ma 
Cõi tạm mà cứ tưởng là cõi tiên

Nhiều người sùng bái kim tiền 
Nhiều người đảo đảo điên điên làm giàu
Chẳng ai biết đến từ đâu
Chẳng ai ngộ được kiếp sau là gì

Cõi tạm vẫn tham sân si
Dầu  biết: chết chẳng có gì đem theo
Mong sao em thoát hiểm nghèo
Tìm được chính Đạo để theo đến cùng

Bụi phàm sớm rũ sạch không  
Đem tiền đổi đức mới mong  khứ hồi
Thần đã  điểm hóa (**) em rồi  
Tu Phật, tu Đạo để rời chốn mê

Giá em biết chọn đường  về 
Cùng tầng thứ, mãi cận kề bên nhau.        

Đoàn Thị Lam Luyến

(*) Hồng Pháp: (còn gọi là Hoằng Pháp): phổ cập rộng rãi một môn tu luyện vốn trước đó chỉ tồn tại dưới dạng truyền thụ một cách hạn chế
(**) Điểm hóa : gợi ý cho người ta bằng các cách khác nhau, như báo mộng, thông qua người khác nói, làm xảy ra một sự việc như làm trượt ngã, v.v..