Đời ta lữ thứ kiếp tha hương
Tinh cầu hạt bụi trót lầm đường
Giấc xuân vừa tỉnh, ôi tàn mộng…
Phù hoa nhân thế lắm nhiễu nhương

Thuở ấy đầu xanh nửa chừng xuân
Xông pha hăm hở cuộc trầm luân
Thói đời điên đảo vùi chân niệm
Ngoảnh đầu không một bóng tri âm…

Rượu xanh, đèn đỏ lại bùn đen
Tỉnh say, say tỉnh đã bao phen
Nghêu ngao mấy khúc tình tự cũ
Ai ngoài kia đó, lạ hay quen?

Ai ngoài kia đó, lạ hay quen?
Trông về cố thổ mắt bụi nhoèn
Nhân thân nan đắc, nào ai hiểu?
Phật Pháp nan văn, chớ lãng quên…

9/4/2021
Đêm mưa Hà Nội ngẫu tác