Nghìn năm, sáu chục thành Nam Lĩnh; Ai sánh anh hùng – Trưng Nữ Vương?…

An Dương Vương mất nước đau thương (1)
Giặc Hán xâm lăng diệt Triệu Vương (2)
Hồng Lạc giống nòi thành Di, Địch (3)
Bách Việt non sông hóa quận, phường (4)

Thù nhà vung kiếm trừ Tô quỷ (5)
Nợ nước chiêu binh chống Mã cuồng (6)
Nghìn năm, sáu chục thành Nam Lĩnh (7)
Ai sánh anh hùng – Trưng Nữ Vương?

08.2013
Đông Quan

– Chú thích:
1) An Dương Vương mất nước về tay Triệu Đà, vua lập ra nhà Triệu (207 TCN-111
TCN) của nước Nam Việt. Nước Nam Việt của nhà Triệu bao gồm các quận ở Đông
Nam Trung Quốc và miền Bắc nước ta ngày nay.
(2) Triệu Thuật Dương Vương là vua cuối cùng của nhà Triệu bị nhà Hán diệt.
(3) Các triều đại Trung Hoa xem thường các dân tộc láng giềng nên hay gọi họ là Di, Địch.
(4) Các triều đại Trung Hoa sau khi chinh phục được các nước láng giềng đều biến các nước này thành châu, quận. Nước ta thời Bắc thuộc bị gọi là Giao châu hay quận Giao Chỉ.
(5) Tô Định, thái thú Giao châu là kẻ tàn ác và tham lam. Tô đã giết Thi Sách – chồng của Trưng Trắc và nhiều người Việt yêu nước.
(6) Mã Viện, đại tướng tài ba của nhà Đông Hán đã cầm quân xâm lăng nước ta và đàn áp đẫm máu cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
(7) Hai Bà Trưng đã giải phóng 65 thành trì ở Lĩnh Nam (Các quận Nam Hải, Hợp
Phố, Giao Chỉ Cửu Chân và Nhật Nam). Sự nghiệp của Trưng Vương vĩ đại có một
không hai ở nước ta trong suốt một nghìn năm Bắc thuộc.