Tam Giang đền ấy đêm trăng tỏ; “Nam Quốc Sơn Hà” mãi hát vang…

Quốc tính vua ban Thượng tướng quân (1)
Dụng binh như chớp, kế như Thần 
Khâm Ung mấy trận Trương, Tô gục (2)
Như Nguyệt nhiều phen Quách, Triệu tàn (3)

Nam phương chinh phục, xiềng Vua Chế (4)
Xã tắc xây bền, giúp Ỷ Lan (5)
Tam Giang đền ấy đêm trăng tỏ (6)
“Nam Quốc Sơn Hà” mãi hát vang.

07.2015
Đông Quan
__________

  1. Lý Thường Kiệt tên thật là Ngô Tuấn, được vua Lý ban quốc tính – họ Lý.
  2. Trong chiến dịch đánh vào các châu Khâm, Liêm và Ung của nhà Tống, quân nhà Lý đại thắng. Các tướng nhà Tống là Trương Thủ Tiết và Tô Giám đã bị tiêu diệt.
  3. Quách Quỳ và Triệu Tiết là chánh và phó tướng quân Tống sang xâm lược nước ta và bị chặn đứng bên sông Như Nguyệt (sông Cầu).
  4. Lý Thường Kiệt đã đánh Chiêm Thành và bắt sống vua Chiêm là Chế Củ.
  5. Lý Thường Kiệt đã giúp hoàng hậu Ỷ Lan trị vì đất nước.
  6. Đền Tam Giang thờ hai anh hùng Trương Hống và Trương Hát, tướng thời Triệu Việt Vương. Trong chiến dịch chống giặc Tống, Lý Thường Kiệt đã cho đọc bài Nam Quốc Sơn Hà trong đền để động viên tướng sỹ.