Hàn mai ngạo tuyết hỷ nghênh xuân
Đệ tử Đại Pháp tạ Hồng ân
Phật quang phổ chiếu thế nhân tỉnh
Lễ nghĩa viên minh Thiên địa tân. (*)
[Tân niên 2021]
Vô danh cư sỹ.

Diễn nghĩa:
Cảm tạ Hồng ân

Hoa mai [qua giá lạnh] cười ngạo tuyết, vui đón xuân
Các đệ tử Đại Pháp cảm tạ Hồng ân của Sư Phụ
Ánh sáng Phật Pháp chiếu rọi rộng khắp, thức tỉnh miền nhân thế
Lễ nghĩa tròn đầy, cả Trời đất đều được canh tân [đổi mới].
[Tân niên 2021]
Vô danh cư sỹ.

Tạm dịch thơ:
Cảm tạ Hồng ân

Hoa mai cười tuyết vui đón xuân
Đệ tử Đại Pháp tạ Hồng ân
Phật quang rọi khắp, thế nhân tỉnh
Lễ nghĩa tròn đầy đất [trời] canh tân.
[Tân niên 2021]
Vô danh cư sỹ.

(*) “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.