Tôi tạm biệt tôi về với tôi
Bao năm mê mải đã qua rồi
Bến giác trở về, tôi gột rửa
Cho ngày trở lại mới tinh khôi

Tạm biệt mơ hoang ngót nửa đời
Đã từng nếm trải những đầy vơi
Chứng rằng lên xuống không sai biệt
Nhiều ít chẳng qua cũng tạm thời

Tạm biệt
Tôi tạm biệt tôi về với tôi, bao năm mê mải đã qua rồi (Ảnh: pinterest.com)

Tạm biệt bao niềm vương vấn xưa
Giữ tâm an định chẳng đong đưa
Không còn vọng tưởng, thôi điên đảo
Tựa núi bình chân mặc nắng mưa

Tạm biệt bao nhiêu những đắm mê
Tôi gửi vào tôi những nguyện thề
Con đường mới chọn không chùn bước
Ưu đàm đã nở đợi ai về.

Tạm biệt bao niềm
Tạm biệt bao niềm vương vấn xưa, giữ tâm an định chẳng đong đưa (Ảnh: pinterest.com)

Bình An