Xưa nay đời ai vẹn
Tránh sao chuyện khen – chê
Cùng trong một cõi trầm mê…
Mấy ai hay chuyện thị – phi thế nào!

Cùng trong một cõi trầm mê…Mấy ai hay chuyện thị – phi thế nào! (Ảnh: Pinterest.com)

Đem lòng vào làm thước?
Khó đo được nông – sâu?
Mỗi thân khắc một nỗi đau
Đổi sang …chắc đã vơi sầu hơn chăng?

Mỗi thân khắc một nỗi đau. Đổi sang …chắc đã vơi sầu hơn chăng? (Ảnh: Pinterest.com)

Nhìn người …vội tưởng rằng mang lỗi
Ngẫm lại mình …cũng tội kém ai
Nhân sinh một giấc mộng dài
Cũng vì ‘TÂM’ chẳng đặt ngoài chữ ‘TÔI’ !

Trần ai! Trần ai! Trần ai!

Thụy Du