Cỏ cây thì có cội
Suối sông chảy từ nguồn
Vạn vật đều có gốc…
Đó là … điều tự nhiên!

Móng bền, nhà mới vững
Rễ sâu, cây tất cao
Người giữ gìn Đạo hạnh
Tự nhiên lòng thanh tao!

Người giữ gìn Đạo hạnh. Tự nhiên lòng thanh tao! (Ảnh: Trithucvn.net)

Hạnh phúc… từ đâu nhỉ?
Đau buồn … là từ đâu?
Điều này ai cũng biết…
Nếu đọc ‘Chuyển Pháp Luân’

‘Bất học bất tri lý’
Sao hay điều thị – phi
Sao hiểu về nhân – quả
Sao thấy đường mà đi!

‘Bất học bất tri lý ‘. Sao hay điều thị – phi. (Ảnh: Spcnet.tv)

Người ta vì lạc hướng
Mới tạo thành buồn trông 
Biết con đường phía trước
Tự nhiên đời thong dong!

Thụy Du