Ngày mai! nếu có ngày mai…
Biết đâu nước mắt trong ai thôi nhoè?
Ngày mai! Nếu mở màn the…
Biết đâu trời rạng, ai khoe miệng cười?

Ngày mai! Nếu mở màn the…Biết đâu trời rạng, ai khoe miệng cười? (Ảnh: Pinterest.com)

Ngày mai! Nếu gặp mọi người…
Biết đâu vui vẻ vẹn mười- vui thay?
Ngày mai! Nếu chuyện dở hay…
Ở trong quá khứ gió bay- gì bằng?

Ngày mai! Nếu bớt mưa giăng…
Biết đâu lòng lại khăng khăng: yêu đời?
Ngày mai! Quy luật đất trời…
Ban cho vạn vật, vạn người phải không?

Ngày mai! Nếu bớt mưa giăng…Biết đâu lòng lại khăng khăng: yêu đời? (Ảnh: Pinterest.com)

Ngày mai! Nếu được thấy, trông…
Quyết đem thân quét sầu đông sạch làu…

Thanh Bình