Lau nhấp nhô đường về đền Công*
Lau trắng biển, biển trắng lau xô dạt
Sỏi chân đồi như ướt như khô
Trôi lững thững màu mây nghìn năm trước…

Ai là thù, ai là bạn người ơi
Mũi kiếm, đường tên phía nào oan nghiệt
Lông ngỗng bay, lông ngỗng bay tan tác
Hóa hoa lau trắng toát bên đường

Trắng mây, trắng sóng, trắng lau ngàn
Bến Hải, đèo Ngang ròng ròng nhát cắt
Lông ngỗng rải suốt chiều dài đất nước
Soi lối về cho bao cuộc chia ly.

Duy Thông

*Đền Công (Nghệ An) thờ Mỵ Châu.